Driftsregnskab 1/1 til 31/12 2018

Nettoomsætning

Vandafgift

355527

Vandskat

225645

Andre indtægter
14513

Gebyrer

22800

Tilslutningsbidrag
48000

Vandskat

-225645

Reg. Takstmæssig over/underdækning 3865
 
444705
444705
Personaleomkosninger


Lønomkostninger
82571

Rejse og befordringsgodtgørelse 637
 
83208
83208


Bruttofortjenste


361497


Produktionsomkostninger


Kraftforbrug
33948

Rep. og vedligeholdelse 103013

Vandanlyser
34623

Udskiftning stophaner
26749

Udgifter tilslutninger
39783
 
238116
238116


Administrationsomkostninger


Forsikring

4776

Revision

5846

Andre administrationsomkostninger 60907
 
71529
71529


Resultat før af- og nedskrivninger

51852


Afskrivninger


0


Resultat før financielle poster


Rente indtægter


0


Årets resultat


0
AKTIVER


Grunde og bygninger


35163
Driftsmateriel


261247


Anlægsaktiver i alt


296410


Varrebeholdninger


16165


TilgodehavenderTilgodehavender fra salg 74950

Andre tilgodehavender 69472
 
144422
144422


Likvide beholdningerIndestående bank
500866
 
500866
500866


Aktiver i alt


957863
Passiver
Takstmæssig overdækning


Primo

823329

takstmæssig over-/underdækning -3865
 

Ultimo

819464
819464


Kortfristet gældAnden gæld


138399


Passiver i alt


957863