Driftsregnskab 1/1 til 31/12 2020

Nettoomsætning

Vandafgift

357.528

Vandskat

235.562

Andre indtægter
34.132

Gebyrer

33.800

Tilslutningsbidrag
48.000

Vandskat

-235.562

Reg. Takstmæssig over/underdækning 4977
 
478.437
478.437
Personaleomkosninger


Lønomkostninger
92.246

Rejse og befordringsgodtgørelse 634
 
92.880
92.880


Bruttofortjenste


385.557


Produktionsomkostninger


Kraftforbrug
18.256

Rep. og vedligeholdelse 110.864

Vandanlyser
28.838

Udskiftning stophaner
71.480

Udgifter tilslutninger
33.171
 
262.608
262.608


Administrationsomkostninger


Forsikring

5.673

Revision

6.050

Andre administrationsomkostninger 63.794
 
75.516
75.516


Resultat før af- og nedskrivninger

47.433


Afskrivninger


44.759


Resultat før financielle poster

2.674
Rente indtægter


2.674


Årets resultat


0
AKTIVER


Grunde og bygninger


35.163
Driftsmateriel


385.945


Anlægsaktiver i alt


421.108


Varrebeholdninger


12.165


TilgodehavenderTilgodehavender fra salg 26.687

Andre tilgodehavender 35.042
 
61.729
61.729


Likvide beholdningerIndestående bank
405.537
 
405.537
405.537


Aktiver i alt


900.539
Passiver
Takstmæssig overdækning


Primo

819.464

takstmæssig over-/underdækning 14.086
 

Ultimo

833.550
833.550


Kortfristet gældAnden gæld


66.989


Passiver i alt


900.539